Cargando Cullera TV
Ajuda al Projecte CTV!
Estàs a:

COL·LECTIUS - PAH, Plataforma d'Afectats per les Hipoteques Ribera Baixa

PAH, Plataforma d'Afectats per les Hipoteques Ribera Baixa
c/ Ronda Bernat Alinyo num. 25 - 46410 - Sueca
Contacte: Carles Pérez
Email: pah.riberabaixa@gmail.com
Telf: 655474248
http://www.facebook.com/pah.riberabaixa Reunió tots els dimecres a les 19:30 hores a Sueca a la Ronda Bernat Alinyo num. 25
[X]
Está publicació es pot Llegir MOCIÓ CONTRA ELS DESNONAMENTS QUE EL GOVERN LOCAL NO RECOLZÀ AL PLE
La Plataforma d'Afectats per les Hipoteques la PAH de la Ribera Baixa ha presentat esta moció als ajuntaments de la comarca. A Sueca va ser aprovada i estan duguent a terme diferents actuacions, a Cullera es quedà sobre la taula a causa d'una esmena presentada pel PP
%descrip%
MOCIÓ MUNICIPAL CONTRA ELS DESNONAMENTS

Moció presentada per la Plataforma d'Afectats per les Hipoteques als Ajuntaments de la Ribera

..., a instància de la Plataforma d’Afectats per les Hipoteques (PAH), presentem al Ple la MOCIÓ següent:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Davant la difícil situació que travessa l'economia espanyola, amb l’augment de les persones aturades i les dificultats econòmiques de molts ciutadans i ciutadanes, que van signar crèdits hipotecaris.

Esta crisis econòmica ens ha fet vore, els procediments d'execució hipotecària que actualment estan vigents a Espanya, així com la utilització abusiva per part de les entitats financeres en cas d’impagament, de procediments d’execució hipotecaria desequilibrats i molt severs per a les persones afectades. 

Les reformes legislatives que han intentar pal·liar esta situació, s'han revelat ineficaces o insuficients perquè no han abordat d'una manera profunda el desequilibri existent en l'ordenament jurídic espanyol entre la posició del deutor i la del creditor. El resultat actual són milers de ciutadans que es veuen expulsats cada dia, de la casa on viuen.

Però no només estem parlant de la pèrdua d'un habitatge per a les persones, amb tot el que això suposa, sinó també d'una condemna financera de per vida. Es tracta d'una situació profundament injusta davant de la qual els partits polítics han de reaccionar per tractar d’evitar que les conseqüències de l’actual crisis econòmica recaiguen sobre tota la ciutadania d’este país. 

Mentre que tot això ocorre, les entitats financeres, que són una part responsable d'esta crisi i que el Govern ha rescatat amb diners públics, mantenen la seva posició de força en l'execució de milers d’hipoteques per tot el país.

Davant d’esta situació i coincidint àmpliament amb les diverses Plataformes de Stop Desnonaments, considerem les execucions hipotecàries una violació sistemàtica dels drets fonamentals de les persones, executades per entitats financeres, que únicament defensen els seus interessos econòmics, sense importar-los la desesperació de molts veïns del nostre municipi.

D'altra banda, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (UE) ha emès una sentència d’àmbit comunitari, on s’estableix que les mesures que regulen a Espanya els processos de desnonament per impagament d’una hipoteca, són contraries a la legislació europea de protecció dels consumidors. 

La solució aportada fins ara pel govern no és vàlida, perquè no soluciona el problema en la seua dimensió real, al quedar excloses de les mesures milers de persones que seguiran patint una situació dramàtica. Per tot això, elevem al ple la següent proposta:PROPOSTA D'ACORD1 - Demanar la modificació urgent de la llei hipotecària, i de totes les lleis o reglaments afectades per la qüestió, per a que accepte com a solució del problema hipotecari la dació en pagament, el lloguer social i la no aplicació dels interessos de demora. Així mateix, demanem la paralització de tots els processos de desnonaments que afecten l'habitatge habitual en casos d'insolvència, fins que no es materialitze l'entrada en vigor d'una nova llei pel procediment d'urgència.

2 - Instar a totes les entitats financeres amb sucursal al municipi a la suspensió immediata de qualsevol procés de desnonament al nostre terme municipal, tant si es de propietat privada com si és de lloguer.

3 - Instar el Govern Municipal a que, en funció de l'actitud i les decisions que adopten les entitats financeres sobre els desnonaments, es revisin les relacions econòmiques, institucionals i de col·laboració amb cadascuna d'elles, arribant quan les circumstàncies ho permeten a la retirada dels fons municipals.

4 - Informar mitjançant la web municipal, del nom de les entitats bancàries que hagen paralitzat els desnonaments d'habitatges al nostre terme municipal.

5 - Demanar al Govern de la Generalitat Valenciana que millori i/o pose en marxa el servei de Mediació Hipotecària mentre es reforça la seua política de lloguer social com a mesura d’ajuda per a les famílies expulsades de sa casa per una execució hipotecaria.

5 - Demanar a la Diputació que col·labori amb el govern autonòmic en esta direcció, reforçant la coordinació i l'ampliació de la despesa social dirigida a pal·liar problemes d'habitatge.

6 - Amb el propòsit de buscar i trobar alternatives per solucionar els problemes de les famílies afectades, es proposa la creació d'una Comissió Mixta, constituïda de forma permanent, pel Regidor responsable del Departament de Serveis Socials (o el regidor que el substituïsca), un representant de cada un dels grups polítics amb representació al Ple Municipal i un representant de la PAH de la Ribera Baixa.

A petició de la Comissió es comptarà, en aquells temes on siga necessari i pertinent, amb la participació puntual de tècnics o experts en les matèries a tractar. Esta Comissió Mixta, tenint en compte el marc competencial d'este ajuntament i les dotacions pressupostàries de què pugui disposar, tractarà de resoldre i alleujar els problemes i patiments de les persones i famílies afectades pels desnonaments, així com els de totes les altres que requereixin una major atenció per la seua situació econòmica i social.

Entre altres qüestions s'abordaran les següents:

a) Creació d'una oficina per orientar legalment a les persones del municipi, que tinguin problemes hipotecaris. Els responsables d’esta oficina, podran actuar com a mediadors davant de les entitats financeres quan l’afectat ho demane.

b) Un estudi dels recursos d'ús residencial de titularitat municipal que puguin donar resposta a les necessitats de les famílies desnonades al nostre municipi.

c) Establir negociacions amb els bancs perquè els parcs d'habitatges en poder dels mateixos, es posin a disposició de la ciutadania amb especial consideració a les famílies desnonades, amb un lloguer social d'acord amb els ingressos de les persones que componen la unitat familiar.

d) Establir plans personalitzats d'impostos municipals en funció de la situació de cada família en risc de desnonament.

e) Treballar en un pla especial d'ajudes socials: alimentació, ajudes de lloguer, beques de menjador, llibres i material escolar, entre altres ajudes d'urgència.

f) Dur a terme la reducció màxima de la quota tributària de l'impost de plusvàlua per les persones afectades que pateixen la pèrdua del seu habitatge en subhasta i per aquelles persones que aconsegueixen la dació del seu habitatge en pagament del deute. En els supòsits, que la llei ho permeta i atenent a l'article 24,4 del Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals atenent al criteri de "capacitat econòmica dels subjectes obligats". En cas que esta reducció no arribe al 100%, permetre l'ajornament del pagament durant el màxim temps possible. Passat este temps, tornar a avaluar la situació econòmica de la unitat familiar, i d'acord amb ella, plantejar el pagament o l'exempció definitiva.

h) Donar trasllat de la present MOCIÓ a tots els grups parlamentaris, al Govern de la Generalitat Valenciana, als grups parlamentaris de les Corts Valencianes, a la Delegació del Govern de València, a la Federació de Municipis i Províncies, als de comunicació habituals de la nostra Comunitat, així com la col·locació del text íntegre al tauler d'anuncis i a la pàgina web municipal.A ........, ............... de l’any 2013Signat per...

2013-06-18 19:25:00
A+
A-
Publicat per PAH, Plataforma d'Afectats per les Hipoteques Ribera Baixa el 2013-06-18 19:25:00
Actualitat | Informació | Televisió Cullera | Noticies | Col·lectius | Opinió